TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A REȚELEI WI-FI METRO

1. Scopul utilizării

1.1. ICS ”Metro Cash&Carry Moldova” SRL (denumită în continuare ”METRO”) oferă clienților și vizitatorilor săi (denumiți în continuare ”utilizatori”), în măsura posibilităților tehnice și operaționale, în mod temporar și gratuit, acces la internet wireless (în continuare ”rețea Wi-Fi”) în unitățile comerciale ”METRO Cash&Carry”, rețeau Wi-Fi având denumirea: ”Clienți METRO” sau ”Internet@METRO”. Oferta se adresează exclusiv clienților sau vizitatorilor unităților comerciale METRO și este interzis utilizarea rețelei Wi-Fi respective de către alte persoane.
1.2. Accesul la internet este asigurat prin intermediul paginii de autentificare cu condiția că utilizatorul să accepte termenii și condiții de utilizare și politica de confidențialitate.

2. Operatorul rețelei Wi-Fi

2.1. Furnizorul serviciilor de internet legate de rețeaua Wi-Fi este furnizorul de servicii de comunicații electronice cu care METRO a semnat un contract corespunzător pentru furnizarea de servicii de acces la internet în unitățile comerciale METRO.
2.2. METRO are statutul de intermediar între furnizorul de servicii de comunicații electronice și clienții unităților care utilizează rețeaua Wi-Fi.
2.3. Accesul la rețeaua Wi-Fi se acordă utilizatorilor doar după finalizarea cu success a înregistrării (confirmarea faptului că a făcut cunoștință cu termenii și condițiile de utilizare și politica de confidențialitate). Utilizatorii sunt autorizați să acceseze rețeaua Wi-Fi, timp de cel mult 30 de zile sau până la modificarea termenilor și condițiilor de utilizare, or a politicii de confidențialitate, situație în care utilizatorul trebuie să accepte din nou prevederile actelor respective pentru a putea accesa rețeaua Wi-Fi. În cadrul perioadei respective (30 zile), nu este necesară o nouă înregistrare la utilizarea repetată a rețelei Wi-Fi, cu excepția cazului în care METRO stabilește o altă perioadă de timp.
2.4. METRO a contract de la furnizorul de servicii de comunicații electronice o anumită lățime de bandă pentru accesul la internet, care este considerate adecvată pentru o navigare optimă pe internet. Cu toate acestea, viteza de acces și fiabilitatea rețelei Wi-Fi poate varia în funcție de numeroși factori, inclusiv, dar fără a se limita la: capacitățile tehnice ale dispozitivului Dvs., semnalului Wi-Fi, numărul de utilizatori conectați etc. Astfel, METRO sau furnizorul de servizii de comunicații electonice nu garantează anumite caracteristici a rețelei Wi-Fi.
2.5. Accesul la rețeaua Wi-Fi este o oportunitate pusă la dispoziția utilizatorilor și nu se va interpreta nicidecum ca o obligație a furnizorului de servicii de comunicații electronice sau a METRO de a oferi acces la rețeaua Wi-Fi, respectiv internet. Prin urmare, METRO își rezervă dreptul de a deconecta conexiunea în orice moment, temporar sau permanent, fără obligația de a comunica motivele deconectării respective.

3. Măsurile de securitate

3.1. Transmiterea de date între rețeaua Wi-Fi și dispozitivul utilizatorului nu este criptată. Prin urmare, nu se poate exclude ca persoane terțe să obțină acces neautorizat la datele care urmează să fie transmise prin WLAN. Utilizatorul este responsabil să utilizeze măsuri de securitate preventive adecvate (de ex-lu: software de securitate, proceduri puternice de criptare), în special când transmite date sensibile (de ex-lu: parole, nume de utilizatori, date bancare etc.) sau date personale cu caracter special.
3.2. Utilizarea rețelei Wi-Fi este pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru orice daune care pot fi atribuite utilizării rețelei Wi-Fi, în special deteriorarea hardware-ului sau software-ului, precum și daunele cauzate în urma pierderii sau utilizării greșite a datelor. Este responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile tehnice adecvate pentru a evita daunele menționate mai sus.
3.3. Modul de prelucrare de către METRO a datelor personale obținute în cadrul utilizării rețelei Wi-Fi de către utilizatori este descris în mod detaliat în politica de confidențialitate.

4. Drepturile și obligațiile utilizatorului. Reguli de utilizare a rețelei Wi-Fi

4.1. Utilizatorii care accesează și folosesc voluntar și liber rețeaua Wi-Fi au obligația să respecte următoarele reguli de access și utilizare:
a) Minorii au nevoie de autorizarea reprezentantului legal pentru a accesa și utiliza rețeau Wi-Fi. În cazul accesului și folosirii rețelei Wi-Fi de către un minor, se va prezuma că acesta are autorizația corepunzătoare din partea reprezentantului legal. METRO informează reprezentanții legali ai minorului că rețeaua Wi-Fi facilitează accesul liber și nerestricționat la internet, ceea ce permite accesul la conținut sau servicii care pot să nu fie adecvate sau care pot fi interzise minorilor. Reprezentanților legali ai minorilor li se reamintește că este responsabilitatea exclusivă a acestora să controleze și să decidă, dacă conținutul sau serviciile accesate de minorul aflat în grija lor este adecvat sau nu pentru aceștia;
b) Utilizatorii vor accesa rețeaua Wi-Fi cu diligență și se obligă să nu o folosească pentru a desfășura activități contrare normelor legale, bunelor moravuri, normelor de conduită general acceptate, în scopuri ilicite sau interzise. În măsura permisă, METRO declină orice responsabilitate care ar putea decurge din folosirea necorepunzătoare a rețelei Wi-Fi de către un utilizator.
c) De asemenea, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la acestea, rețeau Wi-Fi nu poate fi utilizată pentru:
(I) A transmite sau a difuza limbaj defăimător, amenințător sau care contravine dreptului la imagine, onoare, demnitate și reputație a persoanei, a intimității personale sau a familiei;
(II) Accesul illegal sau fără autorizație la sisteme sau rețele care aparțin altei persoane sau pentru a încerca să depășească măsurile de securitate ale sistemului altei persoane (”hacking”), sau pentru a desfășura orice activitate care ar putea fi folosită pentru realizarea unui atac asupra unui sistem;
(III) Distribuirea de viruși, viermi, troieni pe internet sau desfășurarea oricărei activități distructive;
(IV) Desfășurarea unei activități care întrerup sau interferează cu utilizarea eficientă a resurselor de rețea ale altor persoane sau realizarea de ”spam”;
(V) Utilizarea așa numitelor rețele ”peer-to-peer” sau ”site-uri de partaje a internetului” (”file sharing”);
(VI) Înstrăinarea sau închiderea deliberată a identificatorilor alocați în mod unic terminalelor utilizatorului utilizate (de ex-lu, așa numita ”MAC spoofing”).
4.2. Utilizatorul este singura persoana responsabilă și își asumă în mod individual întreaga responsabilitate în raport cu tertii, ca urmare a utilizării incorecte sau ilegale a rețelei Wi-Fi. În cazul în care utilizatorul reunoaște sau ar trebui să recunoască că a avut, are sau poate avea loc o utilizare ilegală, are obligația să informeze imediat METRO despre aceasta.
4.3. În cazul în care utilizatorul își încalcă obligațiile, METRO este în drept să restricționeze și să blocheze imediat accesul utilizatorului la rețeaua Wi-Fi, pe o perioadă temporară sau permanentă.

5. Responsabilitate și garanții

5.1. Utilizatorul este responsabil în raport cu METRO și terții pentru conținutul încărcat prin rețeaua Wi-Fi sau difuzat în orice mod.
5.2. METRO doar oferă acces la internet prin rețeaua Wi-Fi. Însă, conținutul accesat de utilizator nu este supus revizuirii de către operator. În acest context, accentuăm, ca măsură de precauție, că acest lucru se aplică și în raport cu accesarea oricărui software dăunător (de ex-lu: viruși). Cu excepția cazului în care se specifică expres altfel, tot conținutul pe care îl accesează utilizatorului prin folosirea rețelei Wi-Fi este conținut extern și nu este gestionat de către METRO.
5.3. METRO nu-și asumă nici o responsabilitate cu privire la modul de utilizare a rețelei Wi-Fi de către utilizatori și nici pentru datele sau informațiile descărcate, transferate sau accesate de către aceștia pe internet. Cu titlu de ex-lu, dar fără limitare, declinarea răspunderii METRO include orice răspundere care decurge din:
a) Lipsa disponibilității și continuității funcționării rețelei Wi-Fi, acces lent etc.;
b) Întreruperea, suspendarea sau anularea accesului la rețeaua Wi-Fi;
c) Informațiile și datele transmise de utilizatori prin rețeaua Wi-Fi;
d) Daune și pierderi de orice natură, care se pot datora utilizării necorespunzătoare a rețelei Wi-Fi sau acțiunilor ilicite ale unor terți, care se pot manifesta prin accesări, interceptări, eliminări, modificări sau manipulări în orice mod a conținutului sau comunicărilor de orice tip pe care utilizatorul le transmite, difuzează, stochează, recepționează, pune la dispoziție, obține sau accesează prin intermediul rețelei Wi-Fi;
e) Realizarea de către utilizatori a accesului neautorizat la site-uri internet protejate, folosind orice tehnică de hacking, cracking etc.;
5.4. Metro nu va fi responsabilă față de utilizator pentru daunele suferite de acesta ca urmare a accesării și utilizării rețelei Wi-Fi, accesul fiind realizat pe propria răspundere de către utilizator.

6. Legea aplicabilă

6.1. Prezentul act este întocmit în conformitate cu legislația R. Moldova și este guvernat de aceasta. Prevederile actului dat se completează cu normele legale incidente, iar în cazul unor divergențe și imposibilității soluționării amiabile a acestora, fiecare parte este în drept să se adreseze instanței de judecată competente.

7. Condiții generale

7.1. METRO poate rezolvi, suspenda sau întrerupe în orice moment și fără notificare prealabilă, utilizarea și, după caz, accesul la rețeaua Wi-Fi, fără ca utilizatorul să aibă dreptul de a solicita vreo compesanție. După o astfel de încetare, vor rămâne în vigoare interdicțiile de utilizare a conținutului menționate mai sus.
7.2. În cazul în care orice prevedere a acestor termeni este declarată nulă sau inaplicabilă, total sau parțial, de către orice instanță sau autoritate de stat competentă, nulitatea sau inaplicabilitatea menționată nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții.
7.3. Neexercitarea sau executarea de către METRO a oricărui drept sau prevedere cuprinsă în acest act nu va constitui o renunțare la acesta.
7.4. METRO își rezervă dreptul de a modifica serviciul oferit, caracteristicile acestuia și termenii de utilizare fără notificarea prealabilă a utilizatorului.