NOTĂ DE INFORMARE privind modul de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal asigurate în cadrul comerțului electronic

Notificare regulament zakaz

I. Identitatea persoanei împuternicite și a operatorului de date

 

1. Compania ,,ZAKAZ EXPRESS” SRL, IDNO - 1019600006023, mun. Chișinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 4, ap. 1111 (în continuare ZAKAZ), reprezentată de către directorul - Nikolay Velikiy,  prelucrează datele dvs. personale la prestarea serviciilor în comerț electronic în calitate de persoană împuternicită care execută scopurile stabilite de către operatorul de date - ,,METRO CASH & CARRY MOLDOVA” SRL, IDNO – 1004601002738 mun. Chişinău, Stăuceni, str. Chişinăului, 5 (în continuare METRO), reprezentată de către directorii: MARTÎNOV SERGHEI și BARBAROȘ CONSTANTIN.
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în strictă conformitate cu instrucțiunile METRO, care au fost emise în conformitate cu obligațiile legale pe care le are operatorul atât din punct de vedere a legislației naționale - (art. 29 alin. (2) și art. 30 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal) cât și a prevederilor internaționale (art. 28 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016)), potrivit cărora, prelucrarea datelor cu caracter personal din numele operatorului poate avea loc doar cu condiția existenței unor clauze contractuale sau instrucțiuni regulatorii în care să fie stabilit clar modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și condițiile de securitate și conformitate ce urmează a fi asigurate de către persoana împuternicită de către operator.

 

II. Temeiul juridic și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

3. Oferirea dreptului persoanei împuternicite de către operator de a colecta și înregistra datele cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor de comerț electronic în sistemul de evidență Clienţi se efectuează în temeiul interesului legitim al operatorului.
4. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal se va efectua doar în privința persoanelor vizate care și-au manifestat interesul de a contracta serviciile de comerț electronic (eventualilor clienți, consumatori) și/sau în privința clienților, consumatorilor existenți care solicită modificarea, încetarea, completarea unor astfel de servicii.
5. METRO a contractat serviciile ZAKAZ inclusiv în scop de promovare și distribuire a produselor METRO prin intermediul site-ului www.metro.zakaz.md, care are sarcina de a înregistra eventualii consumatori prin crearea unui profil de utilizator, preluarea comenzii și livrarea la punctul de destinație indicat de client. Persoana împuternicită de către operator va prelucra datele cu caracter personal în acest sistem de evidență în format mixt: automatizat (electronic) prin intermediul serviciului web – www.metro.zakaz.md, telefonic sau prin email și pe suport de hârtie atunci când va livra produsele la locul destinației care vor fi însoțite de documentele fiscale în care pot fi consemnate datele cu caracter personal ale clienților. 
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către compania ZAKAZ în scopul vânzării şi distribuirii produselor furnizate de METRO, prin intermediul platformei web – www.metro.zakaz.md, punctele de vânzări și distribuția/livrarea până la punctul de destinație indicat de către client/consumator. În legătură cu aceste acțiuni, ZAKAZ va colecta, introduce și verifica datelor cu caracter personal ale clienților/consumatorilor operatorului de date. 

 

III. Scopul prelucrării

7. Datele cu caracter personal colectate de către persoana împuternicită de către operator vor servi la completarea și actualizarea informațiilor în registrul clienților/consumatorilor METRO, care vor fi utilizate de către operatorul de date cu caracter personal și de către persoana împuternicită în scop de:
a) ținere a evidenței clienților/consumatorilor ce au procurat sau care intenționează să procure de la operator produse comercializate de către acesta;
b) oferirea suportului privind livrarea şi furnizarea produsele solicitate;
c) oferirea serviciilor de marketing direct;
d) onorarea altor obligații ce rezultă din raportul juridic stabilit cu clienții/consumatorii.

 

IV. Categoriile de date colectate

8. Persoana împuternicită de către operator este în drept de a prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, data luna și anul nașterii, număr de contact, rechizitele bancare și modalitatea de plată, bunurile procurate, cookie-uri și alte informații comunicate de către client/consumator la cererea acestuia.

 

V. Perioada de stocare :

9. Datele cu caracter personal colectate de către persoana împuternicită de către operator vor fi stocate pe următoarele termene:
a) pagina web -  2 ani de zile;
b) distribuția la domiciliu - 2 ani de zile;
c) în formularul electronic/anchetă - pe toată perioada de timp în care există raporturi juridice cu persoana vizată.
Termenele enunțate supra pot fi modificate în cazul în care legea prevede altfel.

 

VI. Transferul transfrontalier de date :

10. Datele cu caracter personal colectate de la subiecţii de date/consumatori, prin completarea formularului de înregistrare și comandă de pe pagina web www.zakaz.md, vor fi stocate pe hardware-ul situat în Spațiul Economic European: Olanda, Finlanda, Belgia, Anglia, Germania sau Elveția.

 

VII. Dezvăluirea datelor :

11. Persoana împuternicită de către operator poate dezvălui datele cu caracter personal către:
a) subiectul de date sau reprezentantul său legal;
b) operatorul de date cu caracter personal;
c) organele de control, la solicitarea motivată a acestora în conformitate cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu informarea prealabilă a operatorului de date cu caracter personal.

 

VII. Ofițerul de protecție a datelor cu caracter personal :

12. Atât operatorul cât și persoana împuternicită de către operator au desemnat persoane responsabile de asigurarea regimului juridic al protecție a datelor cu caracter personal şi respectării drepturilor subiecţilor de date. Acestea, conlucrează între ele, asigură suportul necesar, precum și sunt persoanele de contact ale operatorului și a persoanei împuternicite de către operator în raport cu subiecții de date și cu Autoritatea de supraveghere. 
13. În cazul în care subiectul de date cu caracter personal are careva neclarități, obiecții, reclamații cu privire la modul de prelucrarea a datelor sale personale, acesta poate contacta Ofițerul de protecție a datelor cu caracter personal din cadrul:
- ICS ”Metro Cash&Carry Moldova” SRL, la adresa de e-mail: protectia.datelor@metro.md. 
- ”Zakaz  Express” SRL, la adresa de e-mail: n.velikiy@zakaz.ua. 
Alte detalii privind modul de realizare a drepturilor subiecților de date și alte aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite aici. 

Întreabă METRO
ÎȚI ACORDĂM SUPORTUL DE CARE AI NEVOIE
Suntem mereu aicipentru a te ajuta 
Contactează-ne