Regulmentul campaniei „Aniversarea 15 ani” | Metro

REGULAMENT PROMOTIE TOMBOLA„METRO CASH & CARRY MOLDOVA” SRL„ ANIVERSAREA 15 ANI”

aniversare 15 ani metro

 

Acest regulament este destinat Clienţilor Metro care participă la promoţie.
Regulamentul Campaniei va fi disponibil în vederea consultării clienţilor în birourile Supraveghere Case ale magazinelor METRO Moldova si pe pagina oficiala: www.metro.md.

1. ORGANIZATOR

Campania promoţională „Aniversarea 15 ani ” (numită în continuare "Campania" sau "Campania promoţională") este organizată de către
I.C.S. METRO CASH AND CARRY MOLDOVA S.R.L., persoană juridică constituită si funcţionând in conformitate cu legile Republicii Moldova, cu sediul  în mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Chişinăului, 5, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1004601002738, reprezentata de Serghei Martinov, Karoly Szalai – ambii administratorii Companiei,  în continuare „METRO”

 

2. DEFINIŢII

2.1 Organizator – Compania I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.
2.2 Tombolă - campanie de promovare a produselor si serviciilor vândute in cadrul magazinelor  Metro, organizată pentru clienții  Metro în scopuri publicitare, care se va desfăşura începând cu 01 August 2019 şi se va finisa la 15 Septembrie 2019 (inclusiv). În cadrul Tombolei se va organiza extragerea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile „Aniversarea 15 ani.”  în cadrul campaniei va fi oferit Câştigătorului din contul Organizatorului..
2.3 Participant – client METRO, detinator al cardului  Metro valabil la data desfășurării promoției, care a împlinit vârsta de 18 ani la data 31.07.2019 (cu excepția administratorilor, angajaților METRO,  si a rudelor de pina la gradul II (inclusiv) ale acestora), care cunoscând condițiile prezentului Regulament, este in totalmente de acord cu acestea și doreste să participe prin achiziționarea unui/unor bun/bunuri in valoare de 1000 MDL sau mai mult,  facturat/-e pefactura/bon fiscal (inclusiv TVA).
2.4 Premiu – bun oferit cu titlu gratuit persoanei desemnată cîștigător ca urmare a extragerii și validării cuponului său conform condițiilor stipulate în prezentul regulament.

 

3 PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1 Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator, în vederea organizării campaniei promoționale si Tombolei  în perioada 01 August 2019 - 15 Septembrie 2019 (inclusiv).
3.2 Campania promoționala se va desfăşura pe teritoriul Republicii Moldova în Magazinele Metro: 
METRO 1 (com. Stăuceni, str. Chişinăului 5), 
METRO 2 (mun. Chişinău, str. Dacia, 61), 
METRO Balti (mun. Bălţi, str. Nicolae Iorga, 9);

4. PREMIU

4.1 Premiul acordat in urma extragerii este:
”10x1000 MDL vouchere METRO,
3x biciclete marca PHANTOM  29", 
5x city blitz e-scuter electric si 
premiul mare un Renault ZOE”
4.2 Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiului oferit in cadrul acestei campanii.
4.3 Premiul oferit trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului. Organizatorul are dreptul să elimine pe oricine dintre participanţii Promoției de la participarea în Promoție în cazul când apar anumite suspiciuni la îndeplinirea cu bună credinţă de către acesta a prezentului Regulament al Promoției  ori identificarea faptelor de încălcare cu vinovăție de către Participantul la Promoție a prezentului Regulament.

 

5. DREPT DE PARTICIPARE

5.1 Pot participa la tombola clienții METRO, destinatori ai cardului  Metro valabil la data desfășurării promoției, care au împlinit vârsta de 18 ani la data 31.07.2019, care achiziționează bunuri in valoare de 1000 MDL sau mai mult pe factura/bon fiscal (inclusiv TVA), care cunosc condițiile prezentului Regulament, îl accepta si se conformează procedurii expuse in acest Regulament al Promoției.
5.2 La procurarea de către un reprezentant al Companiei/persoanei juridice a  bunurilor in valoare de 1000 MDL sau mai mult  pe factura  (inclusiv TVA) emisa către persoana juridica in cauza,  se va considera Câştigător in urma extragerii  si se va elibera premiul  către persoana juridica, indiferent de faptul  daca  persoana (reprezentant al companiei) a completat cuponul.
5.3 Nu pot participa la această promoţie administratorii, angajaţii companiei METRO,  si rudele de pina la  gradul II(inclusiv) a acestora. 
5.4 Organizatorul îşi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, prenumele, fotografia si materialele filmate cu participanții si câștigătorii acestei promoții. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informațiilor de mai sus precum si a imaginii participanților la aceasta promoție nu  va crea nici un fel de obligații, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.
5.5 Pentru participarea la tombola este necesar de a completa  cuponul cu toate datele  necesare. Pe bonul fiscal/factura se va aplica o ștampila de către persoana responsabila Metro.
5.6  Persoana urmează să beneficieze de cuponul de participare la tombola, doar daca bonul fiscal/factura este prezentat in original, in aceeași zi, sau cel târziu in ziua următoare facturării.

6.  CONDITIILE DE ACORDARE A PREMIULUI

6.1 Pentru cumpărăturile efectuate in magazinele Metro, în valoare de 1000 MDL   sau mai mult, facturați pe un singur bon fiscal/factura, se acorda câte un cupon pentru a participa la extragerea premiului. Persoana urmează sa beneficieze de cuponul la tombola, doar daca bonul fiscal/factura este prezentat in aceeași zi sau cel târziu in ziua următoare facturării.
6.2 Pentru fiecare 1000 MDL   facturați pe un singur bon fiscal/factura, persoana are dreptul de a primi câte un cupon de participare. Astfel, cu cit este mai mare suma, cu atât mai multe cupoane are dreptul sa primească persoana.
Exemplu: Pentru un bon fiscal/factura in valoare de 2100 MDL  persoana poate primi  2 cupoane de participare.
6.3 Bonurile fiscale/facturile nu pot fi cumulate pentru a beneficia de mai multe cupoane.
Exemplu: pentru un bon fiscal /factura de 1600 MDL și altul de 700 MDL persoana va primi 1  cupon de participare.
6.4 Cuponul urmează sa fie completat cu numele, prenumele participantului, telefonul de contact, adresa electronica - opțional, numărul cardului de client, numărul bonului fiscal/facturii eliberat de către magazinul participant la promoţie in urma procurării bunurilor, suma, data procurării, semnătura.
6.5 Cupoanele de tombola se pot ridica  de la standul special amenajat după casele de marcat, unde clientul se va prezenta cu factura/bon fiscal, conform cerințelor prevăzute la pct. 6.1.
6.6  Completarea lizibila si completa a cupoanelor este responsabilitatea participantului la promoție. Completarea cuponului se face in întregime, necompletarea unuia din câmpurile obligatorii existente ducând la invalidarea cuponului respectiv și eventual a câștigului.
6.7 Reprezentantul ICS Metro Cash & Carry Moldova va verifica bonul/factura pentru a vedea daca bunurile s-au cumpărat din cadrul magazinelor Metro, daca data bonului/facturii corespunde cu condițiile de participare si daca suma se încadrează in regulile de participare. Daca condițiile sunt îndeplinite se va elibera participantului un cupon, aferent sumei înscrise si va aplica ștampila „METRO” pe bon/factura.
6.8  Cuponul va fi introdus in urna de către participant după completare. Bonul fiscal/factura cu ștampila aplicata pe el ramine la Participant.
6.9 Transportul urnelor sigilate cu cupoanele participante la promoție, de la magazinele METRO Chisinau 2 si Metro Balti la Metro Chisinau 1 este in sarcina si responsabilitatea Organizatorului. Ulterior toate cupoanele vor fi introduse în lototron, pentru extragerea câștigătorilor.  


7. EXTRAGEREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

7.1 Premiile vaor fi adjudecate prin tragere la sorti.
7.2 Tragerea la sorti va avea loc in data de 16 septembrie orele 11:00, in  incinta magazinului Metro Stauceni, in baza unei comisii formate din 4 reprezentanți ai ICS Metro Cash & Carry Moldova SRL.
7.3 Fiecare cupon se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. Cuponul va fi considerat ca fiind valid in cazul in care se va constata ca conține cel puțin următoarele informații: numele, prenumele participantului, telefonul de contact,  numărul cardului de client, numărul bonului fiscal/facturii eliberat de către magazinul participant la promoţie in urma procurării bunurilor, suma, data procurării, semnătura. Supra, numele prenumele participantului indicat pe cupon trebuie sa corespunda cu numele si prenumele din  cardul de client (indicat pe cupon) in baza căruia a fost efectuata cumpărătura.
7.4 In cazul in care se va extrage un cupon invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt cupon.
7.5 Informarea câștigătorilor se va face prin 2 modalitatea distincte:
Modalitatea de informare a câștigătorilor premiilor, cu excepția premiului mare (Renault ZOE)
Modalitatea de informare a câștigătorului premiului mare (Renault ZOE)
7.6 Modalitatea de informare a cîștigătorilor premiilor, cu excepția premiului mare (Renault ZOE)
7.6.1 Premiile se vor extragere în următoarea ordine: 
a) 10 vouchere METRO în valoare de 1000 MDL;
b) 3 biciclete marca PHANTOM  29";
c) 5 city blitz e-scuter electric.
7.6.2 După extragerea fiecărui premiu indicat in pct. 7.6.1, cîștigătorul va fi telefonat de 2 ori consecutiv, și i se va adresa întrebări cu privire la autenticiatea informațiilor introduse pe cupon. Dacă se confirmă cele menționate pe cupon, acesta va fi desemnat cîștigător. În cazul în care persoana nu confirmă cele indicate pe cupon sau nu răspunde la apelurile organizatorului cuponul va fi anulat și se va extrage un alt cupon. 

7.7 Modalitatea de informare a cîștigătorului premiului mare (Renault ZOE)
 7.7.1 Pentru premiul mare oferit de Organizator se va extrage mai întâi un cupon, după care se vor extrage câte 2 rezerve (un câștigător si doua rezerve).
7.7.2 Câștigătorul va fi notificat telefonic  in termen de 3 zile  de la primirea de către Metro  a  procesului verbal întocmit de către membrii comisiei.
7.7.3  De la data primirii telefonului (confirmat prin mesaj sms) câștigătorul se va prezenta in termen de 5 zile calendaristice la Metro Stăuceni, str.Chisinaului 5 pentru confirmarea premiului . 
7.7.4  In cazul in care câștigătorul nu răspunde la apel telefonic , urmat de mesaj sms, nu revine in termen de 5 zile si nu  se prezintă pana la termenul limita sau in cazul in care  titularul cuponului câștigător nu a prezentat buletinul  de identitate sau nu corespunde unei condiții de acordare a premiului descrise in secțiunea 6, Organizatorul va urma aceeași procedura de înștiințare pentru rezerva 1. Rezerva 1 poate veni in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii telefonului (confirmat prin mesaj sms) sa-si confirme premiul. Asemenea procedura fiind valabila si pentru Rezerva 2.
7.8  In cazul in care nici câștigătorul si nici rezervele nu îndeplinesc condițiile procedurale menționate mai sus, premiul va intra in posesia Metro, care la decizia sa, poate organiza o noua extragere in aceleași condiții expuse in Regulament.

8. RIDICAREA PREMIILOR

8.1 In cazul in care Câştigătorul este o persoana fizica, pentru ridicarea premiului, adițional la cardul de client Metro,  acesta trebuie sa prezinte buletinul de identitate. 
8.2 In cazul in care Câștigătorul este o persoana juridica, pentru ridicarea premiului, adițional la cardul de client Metro, reprezentantul legal al companiei trebuie sa prezinte o procura (semnata de administrator si stampilata), care sa confirme împuternicirea persoanei respective pentru îndeplinirea tuturor formalităților si ridicarea premiului, si buletinul de identitate al acestuia.
8.3  Intrarea in posesia premiului este condiţionata de prezentarea documentelor supra. 
8.4. Pârtile  vor semna un proces-verbal de predare-primire a bunului in cel mult 10 zile de la data tragerii la sorti si anunțării câștigătorului. 
8.4 Pentru ridicarea premiului mare, pârtile  vor semna un proces-verbal de predare-primire a bunului in cel mult 10 zile de la data confirmării premiului in conformitate cu pct. 7.7.3 al prezentului Regulament. Înregistrarea ulterioara a dreptului de proprietate in Registrul de Stat este responsabilitatea si cheltuiala Câştigătorului

9. TAXE

9.1 Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa-l calculeze, retina si transfere la Bugetul de Stat, conform Codului Fiscal al Republicii Moldova,  Legea nr. 1163- XIII din 24.04.97. Valoarea impozitului va fi suportata de către Organizator.

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Organizatorul  garantează că va prelucra datele personale ale participanților strict în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 și a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la promoție  și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare, cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la date făcute publice în mod voluntar și manifest de către participant (art. 29 alin. (1), lit. a), alin. (2) a Legii privind protecția datelor cu caracter personal).
10.2 În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul Campaniei este obligat să facă publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate în cadrul acestei promoții. Lista câștigătorilor va fi afișată în cadrul sediului magazinelor si pe pagina oficiala.
10.3 Datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
10.4 Datele personale comunicate se vor stoca din momentul introducerii cuponului în urnă, pînă la expirarea termenului de 3 luni, calculat din ziua transmiterii dreptului de proprietate asupra premiului către câștigător. Timp de 10 zile după expirarea termenului de stocare, cupoanele de participare vor fi distruse, fără a putea fi restabilite. De la regula data vor fi exceptate cupoanele în care a fost completată Declarația de consimțământ cu privire la marketing, care se vor stoca în conformitate cu prevederile Regulamentului  privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență ”Clienți”, ce poate fi găsit pe pagina www.metro.md.
10.5 Datele personale ale participanților furnizate în Declarația de consimțământ privind utilizarea datelor lor în scop de marketing, semnată la completarea cuponului, nu fac obiectul reglementării acestui Regulament și vor fi folosite de către METRO în vederea contactării clienților pentru campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților METRO. Prelucrarea acestora, scopul și termenul de stocare va avea loc în conformitate cu Nota informativă privind protecția datelor cu caracter personal ce poate fi accesată pe pagina METRO.

11. DISPOZITII FINALE

11.1 Prin înscrierea la tombola participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui drept de participare, decizia Organizatorului este definitivă. 
11.2  Participarea la Promoție în mod automat înseamnă că Participantul Promoției cunoaşte şi este întru totul de acord cu prezentul Regulament. Neîndeplinirea de către Participantul Promoției/Câştigătorul Promoției a prezentului Regulament ori refuzul  Participantului Promoției/Câştigătorului Promoției de a îndeplini întocmai condiţiile prezentului Regulament se consideră drept refuzul Participantului Promoției/Câştigătorului Promoției de participare la Promoție şi primire a Premiului Promoției, în acest caz această persoană nu are dreptul să primească de la Organizator ori persoanele terţe implicate nici un fel de compensaţie.
11.3    Regulamentul oficial al promoției va fi publicat pe http://www.metro.md / si va fi disponibil in mod gratuit in incinta magazinelor Metro la Biroul Supraveghere case.
11.4 Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul sa suspende si/sau sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu publicarea modificărilor in prealabil cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, pe pagina sa oficiala.